หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรชล.ภาค 1 ตรวจเข้มป้องกันโควิดลูกเรือต่างประเทศเดินทางกลับไทย กักตัว 14 วัน

ศรชล.ภาค 1 ตรวจเข้มป้องกันโควิดลูกเรือต่างประเทศเดินทางกลับไทย กักตัว 14 วัน

406
0
แบ่งปัน

ในวันนี้ 14 พ.ค.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ. ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 ) จังหวัดชลบุรี พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 และ พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผอ.สำนักฝ่ายอำนวยการ ศรชล. ภาค 1


โดย ศรชล.จังหวัดชลบุรี และ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชลบุรี (ศคท.จว.ชลบุรี) มี น.อ.ณัฐวุฒิ งามวงศ์ วาน รอง ผอ.ศรชล. จังหวัดชลบุรี และ น.อ.นันทพันธ์ ชำนาญไตรภพ หน.ศคท. จังหวัดชลบุรี ร่วมบูรณาการกับ ด่านควบ คุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง, ตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เขตท่าเรือศรีราชา และอำเภอศรีราชา


ในการตรวจสอบลูกเรืออุรุภูมิ (URU BHUM) 10 คน ซึ่งลงทะเบียนไว้กับ กระ ทรวงการต่างประเทศ ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ผ่านด่านทางน้ำ ณ ท่า เรือบริษัท Thai Internation Port Ser vices – TIPS (B-4) ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดย เมื่อเวลา 08.45 น.เรือ URU BHUM สัญไทย ประ เภทเรือ: Container Ship เดินทางมาจาก (Last Port) Port Klang, Malaysia ลูกเรือ 20 คน เข้าเทียบท่า B-4 ท่าเรือแหลมฉบัง เวลา 10.30 น. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง ดำเนินการตรวจคัดกรองลูกเรือทั้งหมดตามมาตร การป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID -19 ผลการตรวจทุกคนปกติ ไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วยหรือมีไข้เกิน 37.3°C และตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือแหลมฉบัง ดำเนินพิธี การด้านตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย เวลา 13.00 น. นายกิตติศักดิ์ สุขตะสัม พันธ์ นายด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประ เทศ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ส่งมอบลูกเรือ 10 คน ให้กับอำเภอศรีราชา โดยมี น.ส. นริศรา ทิพยางกูร ปลัดป้องกัน อ.ศรีรา ชา เป็นผู้รับมอบ และได้จัดรถรับลูกเรือทั้งหมดพร้อมสัมภาระไปกักตัวที่ รร. แกรนด์ เบลล่า พัทยา จำนวน 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการตามมาตรการเฝ้าระวังป้อง กันโรคติดต่อไวรัส COVID-19


ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ของกระทรวงสาธาร ณะสุข และนโยบายของรัฐบาล อย่างเคร่งครัด


ภาพ/ข่าว ปชส.ศรชล.ภาค 1