หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ทัพเรือภาคที่1 น้อมนำศาสตร์พระราชา จัดอบรมการเลี้ยงไก่ไข่ นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทัพเรือภาคที่1 น้อมนำศาสตร์พระราชา จัดอบรมการเลี้ยงไก่ไข่ นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

319
0
แบ่งปัน

.ศาสตร์พระราชา คือ ศาสตร์การจัดการและการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษา คิดค้น และวิจัย แล้วพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อใช้ในการจัดการลุ่มน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ จากภูผาสู่มหานที เมื่อนำองค์ความรู้นี้มาปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ จะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการนี้ พลเรือโทสุทธินันท์  สมานรักษ์  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา และมอบหมายให้ นาวาเอกเกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และรองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เชิญ นายณรงค์ ตั้งใจ ปศุสัตว์ อ.แหลมงอบ จว.ตราด มาอบรมให้ความรู้กับ กำลังพล และ ครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชน อ.แหลมงอบ จว.ตราด  เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดี โดยมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กำลังพลและครอบครัวรวมถึง พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ มีความพออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได้ มีความพอประมาณตามอัตภาพ และเป็นองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพต่อไป ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อ.แหลมงอบ จว.ตราด

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่1