หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษ “ประเทศจีนหลัง วิกฤตการณ์ โควิด 19” ให้กับหลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5

บรรยายพิเศษ “ประเทศจีนหลัง วิกฤตการณ์ โควิด 19” ให้กับหลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5

458
0
แบ่งปัน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (วบส.5) ให้การต้อนรับ Mr. Yang Xin อุปทูตจีน รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ซึ่งมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ประเทศจีนหลัง วิกฤตการณ์ โควิด 19”

โดยได้รับเชิญจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ และ ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ ซึ่งมาบรรยายให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรฯ รับฟัง อาทิเช่น คุณวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2562 และคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นางสาวไทยประจำปี 2543 และผู้ก่อตั้ง”องค์กรทำดี” ซึ่งเป็นนักศึกษาในหลักสูตร ฯ ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323