หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาปนาครบรอบ 65 ปี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

สถาปนาครบรอบ 65 ปี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

114
0
แบ่งปัน

วันนี้ 31 ก.ค.63   พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) เป็นประธานในการ ประกอบพิธี วางพวงมาลา อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน สดุดีแด่ดวงวิญญาณผู้กล้า ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติและการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบในเหตุการณ์สู้รบต่างๆ  รวมถึงอัฐิของอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 65 ปี   ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   พร้อมทั้งประกอบพิธี ทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณผู้วายชนม์  โดยมีอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธีและร่วมแสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมาก ณ ศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ กล่าวว่า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความเป็นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2367และมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนกระทั่งรัฐบาลได้อนุมัติให้สถาปนากรมนาวิกโยธิน ขึ้นใหม่ในวันที่ 30 ก.ค.2498 โดยมีการจัดอัตรากำลังพลตามหลักนิยมของนาวิกโยธินสหรัฐฯ ทหารนาวิกโยธิน จึงได้ถือเอาวันที่ 30 ก.ค. ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา อันมีภารกิจหลักในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก การรบบนบก การรบพิเศษ การรักษาความปลอดภัยหน่วยที่ตั้งของกองทัพเรือ ณ ที่ตั้งปกติ การจัดเตรียม และฝึกอบรมกำลังพลให้มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่กองทัพเรือมอบหมาย ในอดีตที่ผ่านมา ยังมีผลงานที่สำคัญในการต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติหลายเหตุการณ์ เช่น กรณีพิพาทอินโดจีน-ฝรั่งเศส ปี พ.ศ.2482 ยุทธการบ้านหาดเล็ก ยุทธการบ้านชำรากจังหวัดตราด ยุทธการรกรุงชิง และยุทธการอื่นๆ อีกมากมาย

ยังได้กล่าวต่ออีกว่า นอกจากผลงานที่ผ่านมาในข้างต้นแล้ว ยังได้รับมอบหมายภารกิจที่สำคัญในปัจจุบัน คือ การจัดกำลังพลเข้ารักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี การรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ตั้งแต่จังหวัดเชียงราย ลงมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี และภารกิจอันสำคัญยิ่งคือการพระเทิดพระเกียรติและรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ การดำเนินงานตามโครการพระราชดำริ การพัฒนาประเทศ มีการช่วยเหลือประชาชน ให้มีความกินดีอยู่ดีประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างปกติสุข เป็นสิ่งที่ทหารนาวิกโยธินจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับภารกิจการป้องกันประเทศ และทหารนาวิกโยธินต่างสำนึกในพระคุณแห่งแผ่นดิน มีความซาบซึ้งในน้ำใจของพี่น้องชาวไทย ที่ให้การสนับสนุน และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารนาวิกโยธินด้วยดีเสมอมา ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า ทหารนาวิกโยธิน พร้อมแล้วที่จะเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ ราชบัลลังก์ ตลอดจนนำมาซึ่งความสันติสุขแก่ชาติบ้านเมือง และประชาชนชาวไทยทุกคน ดั่งบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ราชนาวิกโยธิน” ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 ที่ทรงพระราชทานให้แก่ทหารนาวิกโยธิน ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า “กาย ใจ ชีวิตมอบเป็นราชพลี” และเมื่อวันนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง จึงมีผู้เดินทางเข้าร่วมในพิธีและร่วมแสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมาก

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี081-3455203 /086-3684323