หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ทัพเรือภาคที่1 ประชุม คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ 1

ทัพเรือภาคที่1 ประชุม คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ 1

139
0
แบ่งปัน

…การประชุม คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านความมั่นคงประจำปี 2563 รวมทั้ง ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการ พร้อมทั้งรับทราบแผนงานที่บูรณาการ ตามแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ประจำปี งป. 62- 63 ตลอดจนเป็นการสร้างความคุ้นเคย และความสัมพันธ์อันดีของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารจัดการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

…ในการนี้ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1/ประธานกรรมการพัฒนา เพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ พลเรือตรี สมบัติ นาราวิโรจน์ เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1/หัวหน้า สำนักงาน เลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 63 ณ โรงแรมไซมิส พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี