หน้าแรก ข่าวการเมือง คณะกรรมาธิการการทหารจัดสัมมนาบทบาทของชุมชนกับกองทัพเรือในการพัฒนาประเทศ

คณะกรรมาธิการการทหารจัดสัมมนาบทบาทของชุมชนกับกองทัพเรือในการพัฒนาประเทศ

150
0
แบ่งปัน

วันนี้ 25 ส.ค.63 ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต 8ชลบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ บทบาทของชุมชนกับกองทัพเรือในการพัฒนาประเทศ ของคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาวาเอกภูริศร์ ชมะนันท์ รองผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นวิทยากรในการสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี ข้าราชการทหารในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ  ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมในการประชุมสัมมนา

                   ตามที่กองทัพเรือมีหน้าที่ เตรียมกำลังกองทัพเรือ และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพเรือตามอำนาจหน้าที่ของกระทรงกลาโหม ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ภารกิจ 5 ประการของกองทัพเรือตามรัฐธรรมนูญ นโยบายและยุทธศาสตร์ค้นความมั่นคงของรัฐบาลและหน่วยเหนือที่เกี่ยวข้อง คือ เตรียมกำลังกองทัพเรือและป้องกันราชอาณาจักร รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนดำรงบริบทสำคัญทั้งด้านการรบและที่ไม่ใช่การรบซึ่งประกอบด้วย บทบาทในด้านการปฏิบัติการทางทหาร (Mitary Role) บทบาทในด้นการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ (Constabulary and Benign Role) และบทบาทในด้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (DiplomaticRle) และได้กำหนดแนวทางการดำเนินการของกองทัพเรือในการปกป้องสถาบัน ป้องกันประเทศทางทะเลสนับสนุนการรบทางบก การรักษาผลประโชน์ของชาติและความมั่นคงทางทะเล และการพึ่งพาตนเอง การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน

ด้าน ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ กล่าวว่า เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งหลักของกองทัพเรือ ได้มีส่วนร่วมกับกองทัพเรือในการพัฒนาประเทศคณะกรรมาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎร จึงได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “บทบทของชุมชนกับกองทัพเรือในการพัฒนาประเทศ”แก่กำลังพล และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทของชุมชนในการพัฒนาประเทศร่วมกันซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา ประชาชนได้มีโอกาสพบปะสนทนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในการให้ความร่วมมือตลอดจนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวามต้องการของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนและประเทศต่อไป วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและเผย แพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนกับกองทัพเรือ ในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงบทบาทของชุมชน  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการขอนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและประเทศต่อไป เพื่อให้คณะกรรมาธิการการทหารมีโอกาพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา กำลังพล และประขาชนอย่างทั่วถึงละใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323