หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน บ้านตลาดบางเสร่

คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน บ้านตลาดบางเสร่

385
0
แบ่งปัน

พระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ในฐานะ ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี พร้อมด้วยคณะกรรมการ พระเถรานุเถระ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน ฯ บ้านตลาดบางเสร่ หมู่ที่4 ต.บางเสร่ ณ วัดบางเสร่คงคาราม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี  พระเทพชลธารมุณี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระครูวิธานธรรมานุยุต เจ้าคณะตำบลบางเสร่ เจ้าอาวาสวัด บางเสร่คงคาราม  พระสังฆาธิการในอำเภอสัตหีบ ในการนี้ นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ฝ่าย ฆราวาส ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต.8 ชลบุรี   หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  พุทธศาสนิกชน ร่วมถวายการต้อนรับ

https://youtu.be/hB_KaRz4FrI

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยติดตามตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนิน โครงการ ฯ ตามที่จังหวัดชลบุรี โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คณะสงฆ์ และส่วนราชการ ได้ดำเนินตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และมหาเถรสมาคม ในการที่จะส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบสุขสันติสุข ลดความขัดแย้ง และสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา โดยการให้ประชาชนทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือในการสร้างความปรองดอง ให้เกิดขึ้นในระดับครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด

นาง ลักษ์คณา ปั้นมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 ต.บางเสร่ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของบ้านตลาดบางเสรเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชทุกภาคส่วน ผลักดันชุมชนให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน เชิงศาสนาและวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย พัฒนาคุณภพชีวิต การมีสุขภาพอนามัยที่ดี ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่บ้านและชุมชน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันญาติมิตรกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่หมู่บ้านได้ร่วมกันดำเนินการ เช่นกิจกรรมเยี่ยมใจ มอบธรรม น้ำสุข ในชุมชนหมู่บ้านตลาดบางเสร่กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้กำหนดเขตอภัยทานของหมู่บ้านกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวและชาวประมงในชุมชนปล่อยพันธุ์ลูกปูลงสู่ทะเลการจัดตั้งกองทุนการเงิน เพื่อให้สมาชิกในกลุ่ม รู้จักการอดออม และเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสัมมาชีพ หรือกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงโครการฝาระวังโรคติดต่อทางเพศสามพันธ์ ลดพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน โครงการฝาระวังป้องกันพฤติกรมเสี่ยงและต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน (โรงเรียนสีขาว)โครงการ TO BE NUMBER ONE

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323