หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ทัพเรือภาคที่1 ร่วมกับ อ.คลองใหญ่ แพคหัวใจ ส่งต่อ ความห่วงใย ผ่านหน่วยประสานงานชายแดน ถึง ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบ New Normal

ทัพเรือภาคที่1 ร่วมกับ อ.คลองใหญ่ แพคหัวใจ ส่งต่อ ความห่วงใย ผ่านหน่วยประสานงานชายแดน ถึง ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบ New Normal

387
0
แบ่งปัน

ทัพเรือภาคที่1 ร่วมกับ อ.คลองใหญ่ แพคหัวใจ ส่งต่อ ความห่วงใย ผ่านหน่วยประสานงานชายแดน ถึง ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบ New Normal พร้อม มอบถุงปันความสุข บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนชาวไทยและกัมพูชา ในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ทัพเรือภาคที่ 1 ยังคง ดำรงความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ กับ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อ การพัฒนาเสริมความมั่นคงในพื้นที่ เขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระดับพื้นที่ ระหว่าง อ.คลองใหญ่ จ.ตราด กับ จ.เกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อหาแนวทางนำไปสู่การพัฒนา และความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคงระดับพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านการสาธารณสุข เป็นต้น

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 63 ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด….พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 และคณะ ได้ส่งมอบ อุปกรณ์การเรียน การกีฬา ยาและเวชภัณฑ์ ผ่าน หน่วยประสานงานชายเเดน ไทย-กัมพูชา ประจำพื้นที่ จ.ตราด โดยมี นาวาเอก ธวัชชัย กลางคำ หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำพื้นที่ จ.ตราด และ นายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่ เป็นผู้รับมอบ ก่อนส่งต่อ แบบ New Normal ไปยัง พี่น้องชาวกัมพูชา จ.เกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสต่อไป แทน ความรัก ความห่วงใย และ แสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีที่มี่ต่อกัน
อีกทั้ง ยังร่วมมือกับ อ.คลองใหญ่ กิ่งกาชาด อ.คลองใหญ่ และ หน่วยงานราชการในพื้นที่ มอบ ถุงปันความสุข ให้กับ พี่น้องประชาชนทั้ง ชาวไทยและกัมพูชา ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด และ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จาก หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โรงพยาบาลคลองใหญ่ ให้ บริการ พี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและกัมพูชา ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด อีกด้วย ถือเป็นการแบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนชาวไทยและกัมพูชา ในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ในช่วงที่สถานการณ์ โควิด-19 ที่การประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและกัมพูชา ในพื้นที่ชายแดนยังคงได้รับผลกระทบอยู่

นอกจากนี้ ยังมี การพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง เช่น ทัพเรือภาคที่ 1 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1 หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน และหน่วยงานภาครัฐในอำเภอคลองใหญ่ ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการแนะนำหน่วยงานความมั่นคงของกองทัพเรือที่อยู่ในพื้นที่ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ และสามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ได้ตลอดเวลา รวมถึงรวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปปรับปรุงเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อให้เป็น กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ณ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 ได้เน้นย้ำ และมอบนโยบาย ให้ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่1 ในเรื่องการช่วยเหลือ ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่ผ่านมาซึ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับผลกระทบอย่างมาก และ ต้องขอขอบคุณ ในความร่วมมือ ของ อ.คลองใหญ่ กิ่งกาชาด อ.คลองใหญ่ โรงพยาบาลคลองใหญ่ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก และ หน่วยงานราชการในพื้นที่ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่1