หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ มพย.ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา ลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

มพย.ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา ลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

346
0
แบ่งปัน

วันนี้ (23 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างเมืองพัทยา กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา โดยมีบาทหลวงภัทร์พงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมในพิธีฯ ประกอบด้วยนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุม TCT วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา


ตามที่สำนักการศึกษา เมืองพัทยากำหนดจัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตลอดจนผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเท่าเทียมในโอกาสทางการศึกษา และการอาชีพ รวมถึงเพื่อส่งเสริมงานนวัตกรรมของชาติ


เมืองพัทยาเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้พิการ ตลอดจนถึงบุคคลทั่วไป จึงได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเท่าเทียมของโอกาสทางการศึกษาและการอาชีพ ตลอดถึงเพื่อส่งเสริมงานนวัตกรรมของชาติ ประการสำคัญ คือ สร้างคนเมืองพัทยาให้มีความสมดุลทั้งความรู้ ความคิด ความดีงาม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตต่อไป