หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ชลบุรี เปิดงานชลบุรีแฟร์ สร้างรายได้ให้ครอบครัว ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ

ชลบุรี เปิดงานชลบุรีแฟร์ สร้างรายได้ให้ครอบครัว ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ

406
0
แบ่งปัน

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 18 พ.ย.63 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานชลบุรีแฟร์ โดยมีนางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี) กล่าวต้อนรับ

https://youtu.be/az77eFG9Oe0


..นายบุญลือ คงสูงเนิน นักวิชาการเกษตรส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ (รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดชลบุรี) กล่าวรายงานว่า จังหวัดชลบุรี ได้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ การเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน โดยมีการดำเนินกิจกรรมในด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ มีการผลิตสินค้าและการให้บริการที่มีความหลากหลายดำเนินการโดยสมาชิกที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของกลุ่มต่างๆ ให้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ และมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงด้านการตลาด
งานชลบุรีแฟร์ เกิดจาการบูรณาการร่วมกันของหลายๆ หน่วยงานได้แก่ จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี โดยใช้สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เป็นที่แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีเมืองชลบุรี กว่า 100 ร้านค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Yong Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ เผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีการผลิตและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ


กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี โดยมีกำหนดจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ การแข่งขันจัดสวนหย่อม ในหัวข้อ “หน้าบ้านน่ามอง” การประกวดกล้วยไม้ตัดดอก และการประกวดไม้ประดับประเภทใบประดับการแข่งขันส้มตำลีลา การอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร ได้แก่ การเลี้ยงและขยายพันธุ์ไม้ใบ การจัดบอนไซไม้แคระ ไม้จิ๋ว การจัดดอกไม้ การจัดสวนถาดแห้ง การปลูกผักปลอดสาร การอบรมด้านอาหาร เช่น ขนมช่อผกา ขนมลูกชุบ แกงกะหรี่ไก่ ห่อหมกปลาอินทรีย์ ปู ขนมจีบปู-กุ้ง การจัดบูธให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Yong Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีเมืองชลนิทรรศการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ Smart Product (แปรรูป)