หน้าแรก ข่าวกีฬา ปลูกฝังจิตสำนึก รู้รักสามัคคี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณาเปิดกีฬาสีอนุบาล

ปลูกฝังจิตสำนึก รู้รักสามัคคี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณาเปิดกีฬาสีอนุบาล

474
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/nncMEBZFO0A

              วันนี้ 18 ธ.ค.63 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี    นายกเทศบาลเมืองสัตหีบได้มอบหมายให้ นายบรัศ บุญบรรเจิดศรี ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                       นาย บรัศ บุญบรรเจิดศรี ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศบาลเมืองสัตหีบ  กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาสีปฐมวัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาผ่านกิจกรรมกีฬาสีปฐมวัย ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้เด็กเรียนรู้การเล่นกีฬา เกิดความสามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก มีกิจกรรมร่วมกันผ่อนคลายความตึงเครียด และสนุกสนานกับการเล่นกีฬาอันจะทำให้มีร่างกายที่แข็งแรงการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้ปกครองของนักเรียนเป็นอย่างดี

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323