หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาชนสัตหีบดีใจลงทะเบียนเยียวยาครอบครัวละ 1 พันบาท

ประชาชนสัตหีบดีใจลงทะเบียนเยียวยาครอบครัวละ 1 พันบาท

468
0
แบ่งปัน

   วันนี้ 17 เม.ย.63 ที่บริเวณ ที่ทำการกำนันตำบลสัตหีบ ชุมชนบ้านเตาถ่าน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้เปิดให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19  ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์รับเงินเยียวยา ครอบครัวละ1000 บาท   โดยมี นางสาว รัดใจ บัณฑิตศิลป์ กำนันตำบลสัตหีบ ตลอดจนผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันให้คำชี้แจงในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิรับเงินเยียวยา  

https://youtu.be/J2emLjiod0M

                       ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่กระจายซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างไปทั่วประเทศ หากปล่อยทึ้งไว้โดยไม่หาทางแก้ไขเยียวยายิ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพิ่มมากขึ้น หลังมีมติการประชุมของคณะผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นจังหวักชลบุรี  เมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 ได้มีมติร่วมกันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดชลบุรี อบจ.ชลบุรี เทศบาล อบต. ได้จ่ายเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 ครอบครัวละ 1000 บาท

                โดยมีหลักเกณฑ์ครอบครัวที่จะได้รับสิทธิ จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น คือจะต้องเป็นประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดชลบุรี และในเขตของเทศบาลนั้นๆ  ติดต่อกันอย่างน้อยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน ตั่งแต่วันประกาศหลักเกณฑ์ โดย 1 คน ต่อ 1 ครัวเรือนเท่านั้น และบุคคลที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน จะต้องไม่มีผู้ใดประกอบอาชีพรับราชการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐทีรายได้ประจำ และบุคคลที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันจะต้องไม่มีผู้ใดรับเงินบำนาญหรือเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จตกทอด สำหรับหลักเกณฑ์เฉพาะ บุคคลในครอบครัวประกอบอาชีพรับจ้าง ปัจจุบันถูกเลิกจ้างหรือถูกลดค่าจ้างหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมต่อไปอีก บุคคลในครอบครัวเคยประกอบการค้าขายและมีรายได้ประจำแต่หลังจากมีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19ทำให้ไม่สามารถประกอบการค้าขายได้เช่นเดิมหรือทำให้รายได้ลดลง และบุคคลในครอบครัวถูกสั่งให้กักบริเวณเพื่อรอดูอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 โดยหน่วยงานของรัฐหรือนายแพทย์ที่สั่งให้กักบริเวณอยู่ในบ้าน โดยทุกคนต้องนำหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยสอบถามหรือแจ้งขอทำเรื่องได้ที่ เทศบาล-อบต -กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ที่ท่านพักอาศัยอยู่

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี   อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323