หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รร.สัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroomการสอนเทคโนโลยีสมัยใหม่

รร.สัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroomการสอนเทคโนโลยีสมัยใหม่

478
0
แบ่งปัน

         วันนี้ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00 น พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกันเป็นประธานในพิธี เปิดห้อง Smart Classroom ณ โรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก อรัญ. นำผล. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะ ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบให้การต้อนรับ

      โรงเรียนสัตหีบ เป็นกิจการหนึ่ง ของสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกองทัพเรือ ทั้งในและนอกประจำการ ที่ย้ายมารับราชการในพื้นที่อำเภอสัตหีบ โดย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ .2479 ปัจจุบันได้ดำเนินการมาแล้ว 84 ปี เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Intertrade  Studies) ซึ่งได้รับการอนุมัติ จากกระทรวงกลาโหม ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของกระทรวงกลาโหม

https://youtu.be/UhcZ-03qKX8

    โรงเรียนสัตหีบแบ่งเป็น 2 พื้นที่ประกอบด้วยเขตฐานทัพเรือสัตหีบและเขตกองเรือยุทธการ  ปัจจุบันมีข้าราชการ ที่มาช่วยปฏิบัติงานจำนวน 15 นาย ครูและบุคลากรจำนวน 165 คน นักเรียน 2,317 คน และมีห้องเรียนทั้งสิ้น 86 ห้อง สัดส่วนบุตรหลานข้าราชการกองทัพเรือกับบุคคลทั่วไปร้อยละ 65 : 35

   ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และได้รับการสนับสนุนเงินบริจาค จาก บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จำนวน 5 ล้านบาท บริษัท  WHA คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จำนวน 4 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 9 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา โรงเรียนสัตหีบ สวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ และเขตกองเรือยุทธการให้เป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบ EEC ในระดับอนุบาลประถม และมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  รวมถึงเป็นค่ายกิจกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

    สวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือจำเป็นต้องจัดหาปรับปรุง ห้องเรียนภาษาอังกฤษ และอุปกรณ์การสอนที่มีความพร้อมและทันสมัยเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยได้จัดหาอุปกรณ์ Smart classroom พร้อมติดตั้ง ซึ่งแบ่งออกเป็นห้อง  Fully Smart classroom จำนวน 2 ห้อง ห้อง Moderate Smart Classroom จำนวน 2 ห้องและห้อง Mini Smart classroom จำนวน 2 ห้องซึ่งมีความพร้อมในการรองรับการเรียนการสอนเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะวิชา Coding ซึ่งโรงเรียนสัตหีบ ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนนำร่องของจังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน Coding ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล วิชา Codind เป็นการฝึกให้นักเรียนคิดเชิงระบบ เป็นขั้นตอน ตลอดจนการริเริ่มสร้างสรรค์  โดยการดำเนินการ ดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา และได้จัดให้มีพิธีเปิดในวันนี้ โอกาสนี้ ภายหลังพิธีเปิด ห้อง Smart Classroom ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ในชั้นเรียนต่างๆ ด้วยความสนใจ ก่อนเดินทางกลับ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323