หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ทัพเรือภาคที่ 1 จัดโครงการแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดโครงการแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

374
0
แบ่งปัน

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมโครงการแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการใช้ทะเลและเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างสมดุล

       พลเรือโทสุทธินันท์  สมานรักษ์  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้ นาวาเอกเกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 และรองหัว หน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวด ล้อม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยจัดกิจกรรมประกอบไปด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการแบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกกล้าไม้ ปศุสัตว์และสัตว์น้ำ

       โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวันหนองคัน (ไจ พิทยาคาน) เข้าร่วมอบรม ซึ่งผลจากการอบรม ทำให้นักเรียนเกิดความรักและหวงแหน รวมถึงช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและชุมชนเป้าหมาย อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง แก่คนและชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  เมื่อวันที่ 22 ก.ค.63 ที่ผ่านมา

 ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1