หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ.ศรชล.ภาค 1 มั่นใจการฝึกซ้อม ศรชล.พร้อมดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ผอ.ศรชล.ภาค 1 มั่นใจการฝึกซ้อม ศรชล.พร้อมดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

435
0
แบ่งปัน

     ผอ.ศรชล.ภาค 1 ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2563 พร้อมชื่นชมการฝึกซ้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

https://youtu.be/NrMCqJvt7Dw

       เมื่อวันที่ 6 ส.ค.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 (ผอ.ศรขล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1)  ตรวจเยี่ยมกำลังพลใน ศรชล.ภาค 1 และผู้แทนหน่วยงานหลักของ ศรชล.ภาค 1 ที่เข้าร่วมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ในการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3-7 ส.ค.63 ณ  ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์  ศรชล.ภาค 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  โดยมี พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผู้อำนวยการสำนักฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค 1 เป็นผู้อำนวยการฝึกปฏิบัติการร่วม ในส่วนของ ศรชล. ภาค 1

     โดยมีหัวข้อการฝึก ได้แก่ 1.การปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) 2.การป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนส่งสารกัมมันตภาพ รังสี (WMD)/สินค้าทางทะเลที่ผิดกฎ หมาย หรือสินค้าต้องห้ามตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 3.การขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลในทะเล (Oil spill)  4. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล (SAR) และ 5.การจัดการ/การสนับสนุนการในสถานการณ์ร้ายแรง ด้านปัญหาโรคติดต่อ COVID19 หลังจากจบการฝึกปัญหาในที่บังคับการแล้ว จากนั้นจะเป็นการฝึกปฏิบัติการต่างๆ ในทะเลอ่าว ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ต่อไป

      พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์  ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 ได้มอบแนวทางและนโยบายในการฝึกปฏิบัติการร่วม ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX)  ให้มุ่งเน้นในการบูรณาการ ร่วมกันระดมความคิด ใช้ขีดความสามารถและทรัพยา กร ในการแก้ไขปัญหาการบริหารวิกฤต การณ์ระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ในพื้นที่ทางทะเล ที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้ ตามแนวโน้มการวิเคราะห์สถานการณ์ การฝึกของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323