หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.สก.มอบทุนการศึกษากว่า 4.8 แสนบาท เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี

รพ.สก.มอบทุนการศึกษากว่า 4.8 แสนบาท เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี

391
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/AjHVRYWeZ04

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ (รพ.สก.พร.) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ครบรอบปีที่ 23 พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยา บาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่ บุตรกำลังพล ของโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  นักเรียนในชุมชนใกล้เคียงโรงพยา บาลฯ นักเรียนพยาบาลศาสตร์ฯ และนักเรียนจ่าทหารเรือ เหล่าทหารแพทย์ จำนวน 127 ทุน เป็นจำนวนเงิน 482,000 บาท

             โดยพลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหาร เป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ ผู้ให้การสนับสนุน ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่ บุตรกำลังพลของโรงพยาบาลฯ และบุตรของบุคคลภายนอก ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนชุมชนใกล้เคียงกับโรงพยาบาลฯ นักเรียนพยาบาลศาสตร์ฯ และนักเรียนจ่าทหารเรือ เหล่าทหารแพทย์ ฯ

              เจ้ากรมแพทย์ทหาร ประธานในพิธีได้กล่าวว่า เป็นเกียรติและยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพล ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นักเรียนในชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาลฯ นักเรียนพยาบาลศาสตร์ฯ และนักเรียนจ่าทหารเรือ เหล่าทหารแพทย์ฯ ในวันนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า การศึกษานับเป็นรากฐานอันสำคัญยิ่ง ที่จะส่งเสริมให้มวลมนุษย์ มีความรู้และความคิดที่จะสร้างจินตนาการ และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติ ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาในวันนี้ จึงเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและสมควรที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

             ขอแสดงความยินดีกับทุกคน ที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ เงินทุนที่ได้รับไปนั้น ถึงแม้ว่าจะไม่มากนัก แต่ก็จะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวได้ในระดับหนึ่ง ขอให้นำเงินไปใช้ อย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อส่งเสริมและเอื้ออำนวยในการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ และประพฤติตนเป็นคนดีของ บิดา-มารดา และประเทศชาติต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323