หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สัตหีบ จัดโครงการรักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล

ทม.สัตหีบ จัดโครงการรักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล

424
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/HwId9Mi4_r8

วันนี้ 1 ต.ค.63 นาย ณรงค์ บุญเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการ “รักและใสใจสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล” ณ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

DCIM\100GOPRO\GOPR2309.JPG
DCIM\100GOPRO\GOPR2310.JPG
DCIM\100GOPRO\GOPR2315.JPG
DCIM\100GOPRO\GOPR2316.JPG

             นาย ณรงค์ บุญเจิดศรี กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ได้ถูกใช้ไปโดยขาดการอนุรักษ์และขาดการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ได้ก่อให้เกิดปัญหาการขาด แคลนและความเสื่อมโทรมตามมาอย่างต่อเนื่อง การประมง และทรัพยากรชายฝั่งทั้งหมด ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยไม่มีการพื้นฟูอย่างจริงจัง ทำให้ทรัพยกรรรมชาติที่มีอยู่หมดไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลน อีกทั้งการนำทรัพยากรมาใช้โดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ได้ก่อให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ตลอดจนการลงทุนด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นไปอย่างไร้ระเบียบและขาดทิศทางที่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อความสมดุลย์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลมืองสัตหีบ ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติ จึงได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลมืองสัตหีบ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้จัดโครงการรักและใสใจสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล ในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลให้เกิดความสมดุลย์และยั่งยืนตลอดไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323