หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ เรือนจำพิเศษพัทยาจัดพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นาแห่งน้ำและความหวัง รุ่นที่ 2 หวังให้ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษสามารถพึ่งพาตนเอง และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในสังคม

เรือนจำพิเศษพัทยาจัดพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นาแห่งน้ำและความหวัง รุ่นที่ 2 หวังให้ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษสามารถพึ่งพาตนเอง และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในสังคม

413
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/A3BPrgvZphI


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ เรือนจำพิเศษพัทยา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำ และความหวัง รุ่นที่ 2 โดยมีนายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มี นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี และนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี


สำหรับโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกแก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปี พ.ศ. 2563 ที่ เรือนจำพิเศษพัทยา กรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 คน เป็นคนไทย 280 คน และชาวต่างชาติ 5 คน


ทั้งนี้ ระหว่างการดำเนินโครงการจะเป็นการมุ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติ ฝึกวินัย และลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาจริง โดยในการอบรมจำนวน 14 วัน ได้แบ่งขั้นตอนการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาน การสร้างดันแบบพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป


และในวันนี้มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับอภัยโทษ รุ่นที่สอง จำนวน 285 คน เป็นชาย 232 คน และเป็นหญิง 53 คน