หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมใหญ่ประจำปี 63 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ กำไรกว่าร้อยล้านบาท

ประชุมใหญ่ประจำปี 63 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ กำไรกว่าร้อยล้านบาท

562
0
แบ่งปัน

ที่สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก วราห์ แทนขำ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยมี ผู้แทนจาก สหกรณ์จังหวัดชลบุรี  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จำนวน 150 คน เข้าร่วมในการประชุม

https://youtu.be/tVm2PdxgZ54

พลเรือเอก วราห์ แทนขำ กล่าวว่า คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่32 ประจำปี 2563 ได้บริการกิจการสหกรณ์ มาครบ 1 ปี ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันมี่30 ก.ย.63 เสร็จเรียบร้อบแล้ว จึงกำหนดให้มีการประชุมใหญ่  เพื่อรายงานกิจการ แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี ให้สมาชิกรับทราบ คณะกรรมการดำเนินการฯชุดนี้ ได้บริหารงานสหกรณ์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกและความมั่นคงของสหกรณ์ฯเป็นสำคัญ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี จนทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาะและเรียบร้อย มีผลประโยชน์ตอบแทนสมาชิกเป็นที่พอใจ พร้อมกับส่งมอบหน้าที่ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่33โดยมี   พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อดำเนินการบริการจัดการกิจการสหกรณ์ต่อไป

สำหรับในปี2563 นี้ สหกรณ์ มีกำไรสุทธิ 137,466,808.65 บาท สมาชิก ณ 30 ก.ย.63 จำนวน 6,173 คน มีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 3,703,181,792.48 บาท จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 7.30 ต่อปี จ่ายเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 12.30

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323