หน้าแรก ข่าวบันเทิง ผบ.สอ.รฝ.ตรวจเยี่ยมนักเรียนพลประจำการร่วมกินข้าวรับรู้ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด

ผบ.สอ.รฝ.ตรวจเยี่ยมนักเรียนพลประจำการร่วมกินข้าวรับรู้ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด

641
0
แบ่งปัน

ที่บริเวณอาคารอบรมรวม ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว ) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มาเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมนักเรียนพลกองประจำการ พลัดที่2 รุ่นปี2563 พร้อมมอบของขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี คณะนายทหาร ครูฝึก ตลอดจนนักเรียนกองประจำการ 2,444 นาย ร่วมให้การต้อนรับ

https://youtu.be/WFluYHUbf1Y


ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้หหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รับผิดชอบในการฝึกอบรม หลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ในทุกๆ ผลัดซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่นักรียนพลทหารกองประจำการประจำปี 2563 รุ่นที่ 2เข้ามารับการการอบรม ณ ศูนย์การฝึกแห่งนี้คณะครูฝึกได้คอยให้การดูแลให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับวิชาการทหารเรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรืออีกทั้งปลูกฝังระเบียบวินัย และเสริมสร้างร่างกายและจิตใจ ให้เข้มแข็งเป็นการปูพื้นฐานให้นักเรียนทุกนาย มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือต่อไป


พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ กล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ทุกท่านเข้ามาฝึกอบรมในศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง แห่งนี้ถึงแม้จะเป็นเวลาไน่นาน แต่พวกท่านต้องห่างจากบ้านและครอบครัวอันเป็นที่รัก เพื่อมารับใช้ประเทศชาติ จึงถือได้ว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีเกียรติ ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่งและเมื่อพวกท่านผ่านการฝึกอบรมจากสถานที่แห่งนี้ พวกท่านจะต้องแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ประจำตามหน่วยต่างๆของกองทัพเรือ ผมหวังอย่างยิ่งว่าพวกท่านจะมีความพร้อม ทั้งทางด้นร่างกายและจิตใจ สามารถนำความรู้ ความสาสารถ และร่วมกันพัฒนากองทัพเรือและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป


ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีการตรวจเยี่ยม นักเรียนพลกองประจำการฯ พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้เดินทางไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ นักเรียนพลกองประจำการแบบเป็นกันเอง โดยทหารทุกนายนั้น ควรได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ตามสิทธิของกำลังพล อาหารต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ และมีปริมาณเหมาะสมและพอเพียง ซึ่งนับได้ว่า ทางผู้บัญชาการฯมีความห่วงใย ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างมากจึงมาร่วมรับประทาน เพื่อรับรู้ความเป็นอยู่ และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารทุกนายที่เสียสละ มารับใช้ประเทศชาติ
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323