หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานทัพเรือรวมพลังจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาสวนกรมหลวงชุมพร

ฐานทัพเรือรวมพลังจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาสวนกรมหลวงชุมพร

386
0
แบ่งปัน

วันนี้ 3 ธ.ค.63 พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มาเป็นประธานใน เปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พัฒนาสภาพแวดล้อมปรับภูมิทัศน์ภายในสวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ   ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ  (สวนสาธารณะหนองตะเคียน) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี หน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนตลอดจนกำลังพลและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม

https://youtu.be/VmL2pHMZbW0

พลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ กล่าวว่า ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน  ตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา  สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ (ศอญ) จึงถือกำเนิดขึ้น ตามแนวพระราโชบาย เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน ที่ว่า รักษาสืบสาน ต่อยอดเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในวันนี้ ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพียงกัน ณที่นี้เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ ในโอกาสดังกล่าว การทำงานกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามเป้าหมาย และขอให้ทนทั้งหลาย ทำงานด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัย ของกำลังพล เป็นสำคัญ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323