หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ อำเภอสัตหีบรวมพลังจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาชุมชนเขาช้าง

อำเภอสัตหีบรวมพลังจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาชุมชนเขาช้าง

371
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/3XQlgcggMxA

            วันนี้ 5  ธ.ค.63 นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอำเภอสัตหีบ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)  รักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ  เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พัฒนาสภาพแวดล้อมปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดชุมชนริมน้ำ/คูคลอง ชุมชนเขาช้าง ศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หมู่ที่ 5 ต.บางเสร่  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีส่วนราชการทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม

               นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน  ตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา  สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบลงทะเบียนจิตอาสา จำนวน 32,824 คน

              โดยท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ที่นี้เพื่อร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พัฒนาสภาพแวดล้อมปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดชุมชนริมน้ำ/คูคลอง ชุมชนเขาช้าง การทำงานกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้