หน้าแรก Uncategorized รอง ผอ.ศรชล.ระยอง ประชุมลดปัญหาความขัดแย้งสร้างท่าเรือมาบตาพุด PHASE 3

รอง ผอ.ศรชล.ระยอง ประชุมลดปัญหาความขัดแย้งสร้างท่าเรือมาบตาพุด PHASE 3

379
0
แบ่งปัน

ในวันนี้ 27 เม.ย.64 เวลา 10.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระยอง ( ผวจ.ระยอง/ผอ.ศรชล.จ.ระยอง) มอบหมายให้ นาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รอง ผอ.ศรชล.จ.ระยอง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นาวาเอก พิศาล หาญภักดี หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง (หน.ศคท.จว.รย.) เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดทำแผนเผชิญเหตุ ลดความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบเนื่องจากโครงการก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด PHASE 3 ในบทบาท และแนวทางการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และชุมชนภาคประมงภายใต้ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 โดยเน้นย้ำไม่ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเกิดความเสียหาย กำลังพลผู้ปฏิบัติงานและประชาชนปลอดภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง สรุปแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความขัดแย้งฯ ดังนี้


1. ให้กำหนดกลุ่มประมงเป้าหมายที่รวมตัวกันเรียกร้องให้เยียวยา จำนวน 8 กลุ่ม (เรือประมง จำนวน 450 ลำ) ได้แก่ กลุ่มบ้านตากวน กลุ่มอนุรักษ์ประมงพลา กลุ่มสะพานเมืองสุชาดา กลุ่มกรอกยายชา กลุ่มก้นปึก กลุ่มหัวบ้าน กลุ่มปากน้าบ้านเรา กลุ่มแหลมรุ่งเรือง ให้ชัดเจน
2. ให้การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (กนอ.) ดำเนินการจัดเวทีพบปะ พูดคุย หารือ ระหว่างกลุ่มประมงเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อทบทวนชี้แจงสร้างความตระหนักรู้ และทำความเข้าใจก่อนดำเนินโครงการฯ ดังนี้
2.1 ข้อดี ข้อเสียของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ Environment and Health Impact Assessment (EHIA)
2.2 ผลประโยชน์ที่กลุ่มประมงเป้าหมายจะได้รับจากมูลนิธิกองทุนประกันความเสียหายฉุกเฉิน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 อย่างยั่งยืนและชัดเจน
3. ให้สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ทำการฝึกทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยของเรือ และท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code) ให้พร้อมรับสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบเนื่องจากโครงการถมทะเลสร้างท่าเรือมาบตาพุด PHASE 3
4. ศรชล.จังหวัดระยอง และ ศคท.จว.รย. เสนอร่างแผนเผชิญเหตุ เพื่อลดความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบเนื่องจากโครงการถมทะเลสร้างท่าเรือมาบตาพุด PHASE 3 ในบทบาท และแนวทางการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ และชุมชน ภายใต้ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ
ส่วนรายละเอียดความคืบหน้าในการปฏิบัติ เพื่อลดความขัดแย้ง จะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป


ภาพ/ข่าว ศรชล.ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน