หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สัตหีบเดินหน้าสร้างศูนย์เรียนรู้การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ต้านภัยโควิด19

สัตหีบเดินหน้าสร้างศูนย์เรียนรู้การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ต้านภัยโควิด19

458
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/JcVVqA5lmkw

  ที่หมู่บ้านมิรันดา ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  นายจำลอง พุฒซ้อน เกษตรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายบรรพต เชื้อเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรครัวเรือน “ผักสวนครัว รั้วกินได้ สู้ภัยโควิด19” และให้ความรู้และนำพันธุ์ไม้หลายชนิดมามอบ ร่วมทั้งติดตาม สนับสนุน ให้กำลังใจ กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล โดยมี นายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่ม และ นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านมิรันดา และสมาชิกกลุ่มกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ร่วมให้การตอนรับ

                นายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล กล่าวว่าศูนย์การเรียนรู้นี้จัดทำขึ้นโดย นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านมิรันดา ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.9 ที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทย ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตให้มั่นคงและช่วยเหลือตนเองได้ แม้จะอยู่ในภาวะปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สำหรับกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลได้ร่วมกันสร้าง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรครัวเรือน “ผักสวนครัว รั้วกินได้ สู้ภัยโควิด19” เพื่อให้ประชาชน ทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษา นำไปต่อยอดและใช้ในครัวเรือนของท่านเองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  เพื่อเป็นการลดรายจ่าย และเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ในอนาคตอีกด้วย

นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านมิรันดา กล่าวว่า เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เราทุกคนต้องปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ต้านภัย COVID-19 เพื่อเป็นการลดรายจ่าย และเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศไทยร่วมถึงอำเภอสัตหีบต้องชะลอตัว อีกทั้งความตื่นตระหนกของประชาชน ที่วิตกกังวลว่าสินค้าอุปโภค บริโภคจะขาดแคลน ซึ่งการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถเป็นทางออกและนำพาประเทศรอดพ้นวิกฤตได้

นายจำลอง พุฒซ้อน เกษตรจังหวัดชลบุรี  กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้ ซึ่งจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤตโรคระบาดและปัญหาภัยแล้ง ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการส่งเสริมการปลูกพืชผัก เพื่อให้เกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจ ได้ใช้เวลาที่อยู่กับบ้านให้เกิดประโยชน์ มีกิจกรรมการปลูกผักบริเวณบ้าน และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมาใช้บริโภคในครัวเรือน แจกจ่ายเพื่อนบ้าน และจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว เป็นการพึ่งพาตนเองอีกทางหนึ่ง โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน ถือเป็นสิ่งที่ดี จะสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชน ได้มีอาหารที่ปลอดภัย สามารถลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือน เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งจะทำให้ทุกครัวเรือนสามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323