หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียมพร้อมฝึกปฏิบัติการร่วม เรือ – ฮ

ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียมพร้อมฝึกปฏิบัติการร่วม เรือ – ฮ

447
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/msIxFQyZqdM

“ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียมพร้อม” หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 โดยหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1ฝึกปฏิบัติการร่วม เรือ – ฮ. กับ ฝูงบิน ทร. 3141

                  หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 (มชด./1) โดย เรือหลวงสัตหีบ ร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 6 (EC-645)ทำการฝึกปฏิบัติการร่วม ระหว่างเรือและอากาศยาน ประกอบด้วยการฝึกดังนี้ ฝึกการรายงานระหว่างเรือและอากาศยาน (check in procedure),ฝึกการลอยตัวเหนือจุด รับ-ส่ง สิ่งของ จำนวน 2 เที่ยว และ ฝึกการ รับ-ส่ง สิ่งของทางดิ่ง ( hoist transfer) จำนวน 2 เที่ยว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ซึ่งการฝึกในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งกำลังทางอากาศ และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุในทะเลเกี่ยวกับการส่งกลับสายแพทย์ รวมทั้งเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ  ในทะเล  เป็นไปตามนโยบายของ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ ผอ.ศรชล.ภาค 1 ที่มอบให้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 กำกับดูแลให้หน่วยเรือที่ปฏิบัติงานชายแดน มีการประสานการปฏิบัติระหว่างกัน

โดยเฉพาะหน่วยกำลังทางเรือและกำลังทางอากาศจาก ฝูงบิน  ทร.3141  กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ที่ต้องซักซ้อมการปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิด ให้เกิดความชำนาญ และลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ บทบาท ภารกิจ ของหน่วยต่าง ๆ ต้องมีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ดูแล ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน การปกป้องอธิปไตยของชาติ และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอด 24 ชม พร้อมส่งมอบคุณค่าแก่พี่น้องประชาชน ให้สมกับคำที่ว่า “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”