หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผบ.ทร. เปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา กองทัพเรือ

ผบ.ทร. เปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา กองทัพเรือ

349
0
แบ่งปัน

น้อมนำเกษตรกฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

https://youtu.be/7ZmMNZhPtuM

วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 10.00 น. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” พร้อมทั้งร่วมปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกข้าวในแปลงนาสาธิต ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” ในพื้นที่รับผิดชอบอื่น ๆ ของกองทัพเรือ ร่วมเปิดโครงการพร้อมกันผ่านการถ่ายทอดในระบบการประชุมทางไกล

การจัดโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นากองทัพเรือ  มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำเกษตรกฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์เป็นต้นแบบให้กำลังพลกองทัพเรือ ครอบครัวและประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง สอดคล้องกับพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 หน่วย

โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา กองทัพเรือ มีการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา มีการปฏิบัติที่สำคัญได้แก่ การให้ความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎี โคก หนอง นา กองทัพเรือ โดยแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานการปลูกต้นไม้ฐานการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ฐานการทำปุ๋ยหมัก ฐานการเลี้ยงปลา การเลี้ยงหมูและการเลี้ยงไก่ เป็นต้น ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ตำง ๆ ของกองทัพเรือมีความพร้อมในระดับ  ก้าวหน้าสามารถประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลกองทัพเรือครอบครัวและประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมโครการเพื่อศึกษาและนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเองรวมทั้งสามารถนำผลผลิตที่ได้ไปแจกจ่าย จำหน่ายภายในชุมชนและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323