หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เขตรอุดมศักดิ์เปิดอบรมฟื้นฟูความสามารถ อสม.พัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชน

ทต.เขตรอุดมศักดิ์เปิดอบรมฟื้นฟูความสามารถ อสม.พัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชน

369
0
แบ่งปัน

วันนี้ 10 พ.ย.63 นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มอบหมายให้ นาย ประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูความสามารถของอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา ตลอดจน อาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 180คน

https://youtu.be/TjYT4jhSNjE

เป็นที่ทราบกันดีว่า นโบายด้านสาธารณสุขของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้กำหนดให้เป็น”ทศวรษแห่งวัตกรรมสาธารณสุขมูลฐาน ที่ยังคงยืนยันในทิศทางการพัฒนาโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชาชนสามารถ แสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชนสภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวมได้อย่างยั่งยื่น ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสำนึกที่ดีและมีศรัทธาในการพัฒนา กระทรวงสรารณสุข ได้กำหนดนโบายให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เป็นแกนนำในการดำเนินการจัดระบบเฝ้าระวังปัญหาด้านสาธารณสุข ของประชาชนในชุมชนประสานกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ในการสร้างและใช้มาตรการทางสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของคนในชุมชน เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาต่อไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบพื้นฟูความรู้ความสมารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ขึ้น โดยจัดให้มีการอบรมเป็นประจำทุกสองเดือน เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาไปสู่การเป็นแกนนำในการดำเนินการจัดระบบเฝ้าระวังปัญหาด้านสาธารณสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การมีสุข ภาวะที่ดีของประชาชนในชุมต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323