หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ เฮียอู๊ด อดีตนายกเล็ก ทต.เขตรอุดมศักดิ์ หลายสมัย นำทีมตนรักสัตหีบลุยหาเสียงช่วงโค้งสุดท้าย

เฮียอู๊ด อดีตนายกเล็ก ทต.เขตรอุดมศักดิ์ หลายสมัย นำทีมตนรักสัตหีบลุยหาเสียงช่วงโค้งสุดท้าย

415
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/o-J_EMAyUvI

ทีมตนรักสัตหีบ โดยนาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ หรือเฮียอู๊ด ผู้ลงสมัคร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เบอร์1 ทีม ตนรักสัตหีบ นำทีม ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เขต1-2  หมายเลข1-6 ทั้ง2 เขตยกทีม    เดินเท้า ลุยหาเสียงในพื้นที่ ชุมชนเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พบปะประชาชน  ช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมที่ ใกล้จะถึงนี้   และมาพร้อมกับวิสัยทัศน์ สร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม

                สำหรับ ทีม ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เขตที่1 หมู่ที่1 หมู่ที่3 หทู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ    เบอร์1-6 ยกทีม ประกอบด้วย เบอร์1 น.อ.ดวง พึ่งสุรินทร์ เบอร์ 2 น.อ.วัฒนะ พันธุ์เอี่ยม เบอร์ 3 .นาย สำรวย เจริญสุข เบอร์4 นาย จรินทร์ กุหลาบอ่ำ เบอร์5 นาง สุพรรณ ดวงรัศมี เบอร์  6 นาย พิเชษฐ ปานเพชร  ในส่วนของเขต 2 หมู่ที่ 2 หมู่ที่4 หมู่ที่5 หมู่ที่6 หมู่ที่7 ตำบลสัตหีบ เบอร์1-6ยกทีม ประกอบด้วย เบอร์ 1 น.อ.ประดิตถ์ แทนสง่า เบอร์2 น.อ.สุรัตน์ นวลสุวรรณ เบอร์3 นาย วิระวัฒน์  กอศิริวลานนท์ เบอร์4 นาย บุญสืบ เอี่ยมสุข เบอร์5 นาง ดวงมาลย์ จันทร์แดง เบอร์6 นาย ชาติชาย อิ่มแสงรัตน์

                นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่วว่า ทางด้านนโยบาย ทีม ตนรักสัตหีบ ที่พร้อมจะพัฒนาท้องถิ่นมี ชูนโยบาย ในหลายๆด้าน อาทิเช่น ด้านเศรษฐกิจ ที่พร้อมจะส่งเสริมการทำอาชีพต่างๆในชุมชนทุกระดับส่งเสริมการทำสินค้าประจำตำบลสัตหีบ โดยวิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเน้นการประสานงานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่โดยเทศบาลตำบลขตรอุดมศักดิ์เป็นศูนย์กลางของการเดินทาง และสร้างเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยว  นโยบายด้านสังคม ส่งเสริมการมีจริยธรรม คุณธรรม รู้รักสามัคคี ไม่แตกแยกกันในสังคมสนับสนุนการทำงาน และกิจกรรมต่างๆ ของทุกๆ ศาสนาส่งเสริมและร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายด้านการเมือง ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรชุมชนและกลุ่มอาสาสมัครทุกกลุ่มส่งเสริมด้านประชาธิปไตย โดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมประสานงาน การทำงานกับหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  อย่างเป็นระบบ  นโยบายด้านการศึกษา ส่งเสริมสถานศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ให้มีการใช้คอมพิวเตอร์แก่นักเรียนทุกระดับชั้น  ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนเอกชน พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านบุคลากรทางการศึกษา อาคาร สถานที่ การเรียนการสอนเน้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และจัดบ้านพักให้กับสุนัขจรจัดส่งเสริมด้านสุขภาพในเชิงรุก ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า และ นโยบายด้านการบริการประชาชน จัดให้มีสวัสดิการ และเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อย โอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ตามคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดไว้ จัดศูนย์บริการรถพยาบาล (Ambulance Service Center) ให้บริการรับส่งผู้เจ็บป่วยตลอด 24 ชั่วโมง

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323